PROTIPOŽIARNY SYSTÉM EPS

Systém EPS je určený na vyhodnotenie a včasnú signalizáciu vznikajúceho požiaru a prenos týchto informácií do miesta stálej obsluhy. Požiarne hlásiče zabezpečujúce včasnú detekciu vzniknutého (vznikajúceho) požiaru preto sa navrhujú a inštalujú optimálne podľa typu a určenia jednotlivých priestorov. Z tohto dôvodu sú hlásiče konštruované na rôznych princípoch (opticko-dymové, teplotné, na detekciu plameňa, manuálne a špeciálne hlásiče).

Elektrická požiarna signalizácia spolupracuje s ďalšími požiarno-bezpečnostnými zariadeniami (napr. zariadeniami na odvod tepla a dymu, stabilnými hasiacimi zariadeniami, evakuačným rozhlasom).